Jak często należy wykonywać pomiary elektryczne w obiektach budowlanych?

Obiekty budowlane różnego przeznaczenia wymagają okresowych kontroli ich stanu technicznego, tak pod kątem samej ich struktury, jak również stanu ich instalacji. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania poszczególnych połączeń oraz osób użytkujących budynek. Do jednych z najważniejszych instalacji w budynku należy instalacja elektryczna. Nawet najlepiej wykonana instalacja przez firmę Rak, wymaga kontroli okresowej, którą również można tej firmie zlecić. Jedną z ważniejszych czynności weryfikującej stan instalacji, należą pomiary elektroenergetyczne. W ten sposób można łatwo ocenić czy wydajność podłączeń nie spadła i czy nie występują problemy na jakichś ich odcinkach. Pomiarów dokonuje się nie tylko ze względu na swoje czyste sumienie, ale także dlatego, że jest to konieczne i regulują to stosowne przepisy. Jednak dobra praktyka pokazuje, że częstość dokonywania pomiarów zależna jest od warunków środowiskowych, w których instalacja funkcjonuje oraz od rodzaju urządzeń podłączonych do instalacji. Pomiary elektryczne obiektów budowlanych mają za zadanie zapewnić ciągłość dostaw prądu oraz ich sprawność, czyli utrzymanie odpowiednich parametrów na sieci energetycznej. I choć prawo może zezwalać na nieco odleglejsze okresy, warto zawsze wykonywać je częściej.

Częstość pomiarów, a prawo.

Przepisy jasno określają kiedy dany pomiar musi być wykonany. Prawo budowlane wskazuje okres maksymalnie pięcioletni pomiędzy pomiarami elektrycznymi, chyba że warunki środowiskowe są wymagające. Norma PN-IEC – 60364-6-61 traktuje, że pomiary powinny być dokonywane dosyć często, o ile nie stanowią inaczej przepisy krajowe, jednak nie powinien przekraczać trzech lat. Jednak dla placów budowy, budynków komunalnych, miejsc pracy z ryzykiem wystąpienia pożaru, miejsc, w których użytkuje się sprzęt przenośny, w normie zaleca się przeprowadzanie pomiarów częściej. Stosowne rozporządzenie MSWiA, które ujmuje kwestie budynków mieszkalnych oraz ich stanu technicznego. Dla nich również z normą okres między pomiarami może być nieco dłuższy niż trzy lata. W przypadku robót budowlanych, co ujmuje rozporządzenie ministerstwa infrastruktury, dla urządzeń elektrycznych o charakterze stacjonarnym, czyli takich, które się nie przemieszczają ze względu na ich gabaryty np. stacja transformatorowa, pomiarów elektrycznych dokonuje się raz na miesiąc. Pomieszczenia zagrożone wybuchem, o wysokiej temperaturze, na otwartej przestrzeni, o wyziewach żrących, bardzo wilgotne, kontroluje się nie rzadziej niż raz na rok. Natomiast te zagrożone pożarem, zapylone, i stwarzające zagrożenie dla ludzi budynki użyteczności publicznej, oraz wiele innych budynków jak szkoły czy zakładu karne, poddaje się kontroli pomiarowej nie rzadziej niż raz na pięć lat. Będąc zarządcą budynku oraz właścicielem domu pod wynajem, a także samemu będąc mieszkańcem, powinniśmy starać się dbać o możliwie większą częstotliwość dokonywanych pomiarów, dla bezpieczeństwa swojego własnego, rodziny oraz innych ludzi.