Jakie zastosowania mają sieci niskiego napięcia?

Sieć elektroenergetyczna to zespół połączonych ze sobą i współpracujących linii napowietrznych i kablowych, stacji transformatorowo-rozdzielczych i rozdzielczych oraz łączników, dławików, kondensatorów i urządzeń pomocniczych, przeznaczonych do przesyłania energii elektrycznej z elektrowni do dużych węzłów odbiorczych i jego rozdziału pomiędzy odbiorców. Jednym z rodzajów sieci, spełniającym ważną funkcję w procesie dostawy i rozdziału energii elektrycznej są sieci niskiego napięcia. Do czego służą?

Układy sieci i instalacji niskiego napięcia

Sieć elektroenergetyczna powinna spełniać podstawowe wymagania dotyczące wysokiej jakości dostarczanej energii elektrycznej i niezawodności zasilania odbiorców. Ponadto istotne jest, aby dawała się łatwo przystosowywać do zasilania nowych odbiorców i wzrastających obciążeń sieci. Ponadto sieć elektroenergetyczna musi zapewniać bezpieczeństwo obsłudze i użytkownikom. Ze względu na funkcje spełniane w procesie dostawy i rozdziału energii elektrycznej sieci elektroenergetyczne dzieli się na przesyłowe, rozdzielcze oraz przesyłowo-rozdzielcze. Sieci dystrybucyjne można podzielić, ze względu na ich napięcie znamionowe, na wysokie (WN), średnie (SN) oraz niskie napięcie (nn). W zależności od przeznaczenia sieci te mogą być wykonane jako układy uziemione lub izolowane od ziemi, posiadające różną liczbę przewodów oraz różne systemy ochrony przeciwporażeniowej, w tym inne sposoby uziemiania części przewodzących dostępnych. Zgodnie z normą HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, sieci rozdzielcze i instalacje elektryczne niskiego napięcia mogą być wykonane jako układy: TN, TT i IT. Jakie jest ich przeznaczenie?

Zastosowanie sieci niskiego napięcia

Linie SN i nn oraz stacje transformatorowe SN/nn stanowią ważny element sieci dystrybucyjnej. Są one najbardziej rozległe – zapewniają dostawę energii bardzo dużej liczbie średnich i małych odbiorców, szpitalom, gabinetom zabiegowym oraz przede wszystkim odbiorcom indywidualnym. Elektroenergetyczne linie niskiego napięcia to najczęściej linie napowietrzne. Są one zwykle usytuowane poza terenami silnie zurbanizowanymi, wykonane z aluminiowych przewodów zawieszonych na konstrukcjach wsporczych w postaci drewnianych lub żelbetowych słupów, wyposażonych w odpowiednie izolatory. W centrach miast prawie wszystkie linie niskiego napięcia wykonuje się jako kablowe, a istniejące linie napowietrzne sukcesywnie zastępowane są liniami kablowymi. Linie napowietrzne mogą być wykonane w technologii przewodów izolowanych (pełna izolacja) lub przewodów w osłonie izolacyjnej (niepełna izolacja). W przypadku niskiego napięcia wszystkie linie wykonane są przewodami pełnoizolowanymi.