Usługi

Nasze usługi obejmują:

HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE

Horyzontalne przewierty sterowane HDD (Horizontal Directional Drill).
Wykonujemy przewierty sterowane przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Ta nowoczesna technologia umożliwia przeprowadzenie rur pod przeszkodami i nie wymaga rozkopywania terenu.

Horyzontalne przewierty kierunkowe umożliwiają wykonywanie różnorakich instalacji m.in. elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowej. Za ich pomocą można sprawnie pokonać przeszkody terenowe takie jak drogi, zbiorniki wodne, tory. Świetnie sprawdzą się zatem zarówno na terenach mocno zurbanizowanych z liczną infrastrukturą podziemną i naziemną jak i w terenach zielonych z liczną roślinnością i trudną rzeźbą terenu.
Zalety stosowania przewiertów sterowanych:
• skrócenie czasu trwania robót;
• redukcja formalności i kosztów powstałych przy tradycyjnym wykopie odkrytym takich jak:
     • zajęcia pasa drogowego wraz z opłatami,
     • wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,
     •rekultywacja terenu;
• ECO-FRIENDLY – są przyjazne dla środowiska ponieważ nie niszczą systemów korzeniowych drzew i warstw gleby.

Omiń przeszkody razem z nami! Zapraszamy do współpracy!

e-mail: przewierty@rakfirma.com
tel. 695 428 310

instalacje elektryczne

W skład instalacji elektrycznej wchodzą zespoły urządzeń, aparatów i osprzętu elektrotechnicznego niskiego napięcia, zapewniające odbiorcom dostawę energii elektrycznej. W budownictwie mieszkaniowym instalacje elektryczne stanowią integralną część wyposażenia budynku i w znacznym stopniu warunkują jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Bezpieczeństwo i komfort użytkowania mieszkania zależy od sprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznej. Dlatego instalacje powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby spełniały wymagania dotyczące mocy zapotrzebowanej, były sprawne i zapewniały określony komfort życia mieszkańców.

Zapewniamy profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych. Zapraszamy do współpracy!

rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe

Stacja transformatorowa służy do transformacji energii elektrycznej dla różnych poziomów napięć. Zbudowana jest z transformatora, rozdzielni średniego napięcia, niskiego napięcia oraz urządzeń pomocniczych. Wyróżnia się kilka rodzajów stacji trafo: stacje słupowe (napowietrzne), wnętrzowe, kontenerowe, małogabarytowe (miejskie wolnostojące) oraz mobilne (przewoźne). 

Żeby dobrać stacje transformatorowe do potrzeb  klienta końcowego, konieczna jest znajomość obecnych i przyszłych warunków w sieci elektroenergetycznej, jaka ma powstać. Trzeba określić moc zapotrzebowaną, spodziewane minimalne i maksymalne obciążenie, liczbę odbiorców, a także lokalizację pod przyszłą budowę stacji transformatorowej.
Stacje transformatorowej SN/nN są montowane w zakładach przemysłowych, wydobywczych, dla zasilania gospodarstw rolniczych, osiedli i domów jednorodzinnych a także na palach budowy, czy też projekty w miejscach obsługi stacji kolejowych i tramwajowych.
Dzięki poprawnie zbudowanym stacjom dostawa energii może odbywać się w sposób niezakłócony i co ważne stabilny, czyt. bezpieczny dla odbiorcy końcowego. Pozwalają one obniżać koszy poboru energii elektrycznej, dając pełną kontrolę nad zużyciem energii.

Chcesz lub musisz wybudować stację transformatorową? Zapraszamy do współpracy!

OŚWIETLENIA DROGOWE

Oświetlenie ma szczególnie ważną funkcję w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ma także zapewniać komfort wszystkim uczestnikom ruchu. Oświetlenie placów przy zakładach pracy czy parkingu przy obiekcie handlowym także zwiększa bezpieczeństwo i wygodę osób przebywających w
pobliżu.

Nowoczesne systemy oparte na oprawach
LED umożliwią automatyzację sterowania oświetleniem. Ma to ogromny wpływ na zużycie energii elektrycznej a co za tym idzie umożliwia kontrolę ponoszonych kosztów.

Projektujemy i wykonujemy oświetlenie uliczne oraz oświetlenie innych przestrzeni zewnętrznych dla samorządów jak i prywatnych inwestorów.

Niezależnie od tego czy planujesz oświetlić plac przy swoim przedsiębiorstwie, drogę dojazdową do osiedla mieszkalnego czy parking przy sklepie – FIRMA RAK kompleksowo wykona to dla Ciebie.

Zapraszamy do współpracy!

linie kablowe i napowietrzne nN i SN

Sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia są nieodzowną częścią naszego krajobrazu. Części napowietrzne znajdują się w zasięgu naszego wzroku i czy to się nam podoba czy nie – muszą gdzieś istnieć byśmy wszyscy mieli dostęp do energii elektrycznej.

Nie każdy jednak wie, że takie sieci napowietrzne można przebudować na sieci kablowe czyli zlokalizowane pod powierzchnią ziemi. Możesz się pozbyć słupa elektroenergetycznego ze swojej działki, możesz uwolnić swoją nieruchomość od zwisających nad nią przewodów elektrycznych. Poprawisz wtedy nie tylko wygląd swojego terenu ale także będziesz mieć większe możliwości jego zagospodarowania.

Zdarzają się także przypadki, że twoja nieruchomość jest w odwrotnej sytuacji i ma bardzo ograniczony dostęp do jakiejkolwiek sieci elektroenergetycznej z uwagi na swoją odległość od uzbrojonych terenów zabudowanych. Jeśli zakład energetyczny postawił złącze zasilające dla Ciebie w znacznej odległości od twojej nieruchomości musisz we własnym zakresie doprowadzić linię kablową do swojej działki.

W obu przypadkach możemy Ci pomóc. Zapraszamy do współpracy!

pomiary elektryczne

Obiekty budowlane różnego przeznaczenia wymagają okresowych kontroli ich stanu technicznego, tak pod kątem samej ich struktury, jak również stanu ich instalacji. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania poszczególnych połączeń oraz osób użytkujących budynek. Jedną z ważniejszych czynności weryfikującej stan instalacji, należą pomiary elektroenergetyczne.

Przepisy jasno określają, iż pomiary muszą być wykonywane co 5 lat. Jednak dla placów budowy, budynków komunalnych, miejsc pracy z ryzykiem wystąpienia pożaru, miejsc, w których użytkuje się sprzęt przenośny zaleca się przeprowadzanie pomiarów minimum raz w roku. To samo tyczy się budynków mieszkalnych. W przypadku urządzeń elektrycznych o charakterze stacjonarnym np. stacja transformatorowa, pomiarów elektrycznych dokonuje się raz na miesiąc. Pomieszczenia zagrożone wybuchem, o wysokiej temperaturze, na otwartej przestrzeni, o wyziewach żrących, bardzo wilgotne, kontroluje się nie rzadziej niż raz na rok. Natomiast te zagrożone pożarem, zapylone, i stwarzające zagrożenie dla ludzi budynki użyteczności publicznej, oraz wiele innych budynków jak szkoły czy zakładu karne, poddaje się kontroli pomiarowej nie rzadziej niż raz na pięć lat. Będąc zarządcą budynku oraz właścicielem domu pod wynajem, a także samemu będąc mieszkańcem, powinniśmy starać się dbać o możliwie większą częstotliwość dokonywanych pomiarów, dla bezpieczeństwa swojego własnego, rodziny oraz innych ludzi. 

Wykonamy dla Ciebie pomiary elektryczne na profesjonalnym sprzęcie. Zapraszamy do współpracy!

projekty elektryczne

Projekty elektryczne to nie tylko dokumenty jakich wiele w procesie budowy. To gwarancja przemyślanego działania. To zapewnienie bezpieczeństwa, które jest bez wątpienia najistotniejsze w branży jaką jest elektroenergetyka. Wszystkie tematy związane z budową sieci elektroenergetycznych wymagają specjalnego podejścia i wiedzy, która nie jest powszechnie dostępna.

Nasi projektanci to inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Uzupełnieniem tej wykwalifikowanej kadry są niezastąpieni asystenci projektantów, którzy dzięki swoim umiejętnościom umożliwiają przyspieszenie realizacji każdego zadania.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Przebudowy przyłączy i kolidujących sieci nN i SN

Planujesz budowę lub przebudowę domu, garażu bądź budynku firmy. Masz działkę i pomysł na inwestycję, jednak napotykasz problem z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdzie wznoszona wiele lat wcześniej napowietrzna sieć energetyczna uniemożliwia odpowiednie zagospodarowanie terenu. Stojące na działce słupy energetyczne mogą przeszkadzać i wpływać niekorzystnie na wygląd lub funkcjonalność działki. Mamy wtedy do czynienia z kolizją z siecią energetyczną. Może ona także wystąpić w przypadku kiedy istniejące przyłącze do budynku poprowadzone jest napowietrznie i utrudnia np. remont elewacji bądź dachu.
Kolizje elektroenergetyczne nierzadko stanowią ograniczenie dla projektów, dlatego w takich przypadkach warto rozważyć przebudowę sieci.
Nasza firma świadczy kompleksowe usług w zakresie usuwania kolizji z siecią elektroenergetyczną. Załatwiamy wszelkie formalności w Twoim imieniu:
• występujemy z wnioskiem do operatora o Warunki usunięcia kolizji umożliwiające przebudowę sieci energetycznej ,
• uzgadniamy przebudowę z odpowiednimi instytucjami

Organizacje ruchu przy pracach w pasie drogowym

Wykonujemy „projekty tymczasowej organizacji ruchu” i „projekty zabezpieczenia robót drogowych”. Załóżmy, że planujesz prace w pasie drogowym drogi publicznej – gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej. Możesz na przykład mieć projekt:
  • przyłącza kablowego
  • przyłącza wodociągowego,
  • przewiertu / przecisku pod drogą
  • nowego zjazdu z drogi publicznej do swojej działki.
Otrzymałeś już zgodę od zarządcy drogi w formie DECYZJI . Obowiązują Cię wtedy warunki, które należy spełnić by § legalnie § wykonać prace w pasie drogowym Tutaj możesz potrzebować naszej pomocy. W twoim imieniu uzyskamy zezwolenia:
  • na zajęcia pasa drogowego
  • na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym
  • zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu lub zabezpieczenie robót (w zależności od zapisu w decyzji)
Projekt zawiera część graficzną jak i opisową oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia. W razie potrzeby nasza firma wykona także prace w pasie drogowym zabezpieczając je odpowiednimi znakami i zaporami drogowymi.

Skontaktuj się z nami!

Masz jakieś pytania związane z zakresem oferowanych przez nas usług? Skontaktuj się z nami!

Wyślij zapytanie

2023 FIRMA RAK HENRYK RAK All rights reserved

Scroll to Top